Általános Szerződési Feltétel (ÁSZF)

 

Hívjon: +36 1/999-8591, írjon: vagy kattintson ide és kérjen visszahívást!

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Kérjük, amennyiben a www.tofolia.net címen üzemeltetett webáruház (továbbiakban Webáruház) oldalait böngészi, olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF). A Webáruház böngészésvel Ön nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-t megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben nem ért egyet az ÁSZF tartalmával, mellőznie szükséges a Webáruház használatát.

 1. Szolgáltató adatai

  • Név: Creatiger Kft.
  • Székhely: 2360 Gyál, Esze Tamás u. 9.
  • Adószám: 23892842-2-13
  • Cégjegyzékszám: 13-09-155608
  • Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
  • E-mail cím: megrendeles@tofolia.net
  • Telefonszám: +36 1/999-8591
  • A szerződés nyelve: magyar

  A továbbiakban, mint Szolgáltató.

 2. Felhasználó

  Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruházat böngészi és / vagy szolgáltatásait igénybe veszi. A továbbiakban, mint Felhasználó.

 3. Alapvető rendelkezések

  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  2. Az ÁSZF kiterjed minden olyan "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", amelyet Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt Felhasználó részére; továbbá ehhez kapcsolódóan Szolgáltató és Felhasználó jogaira, kötelezettségeire. továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére.

  3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

  4. Az ÁSZF és annak minden módosítása Szolgáltató által a Webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

  5. A honlap eredeti szerkezete, külalakja, tartalma Szolgáltató szellemi alkotása; jogi védelem alatt áll. A honlap audio és vizuális tartalmának felhasználása, idézése, többszörözése, módosítása és újraközlése Szolgáltató előzetes, írásos engedélyéhez kötött.

 4. Adatkezelési szabályok

  1. Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. Ennek megfelelően a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére Felhasználó előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor (adatkezelés jogalapja).

  2. Szolgáltató az adatokat kizárólag a Webáruház szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó rendelési célra használja fel, illetve Felhasználó kifejezett hozzájárulásával Szolgáltató saját promóciós, reklám, elektronikus reklám kampányainak keretében küldött hírlevél szolgáltatáshoz (adatkezelési célok).

  3. Szolgáltató Felhasználó személyes adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve Futárszolgálatnak.

  4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja. Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

  5. A Webáruház böngészése során technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például naplófájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak.

  6. A Webáruház használatához Felhasználó böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

  7. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

  8. Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található "Leiratkozás" link segítségével is megteheti.

 5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

  1. A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatóak.

  2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.

  3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akció időtartamáról.

  4. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.

  5. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelősséget Szolgáltató nem vállal.

  6. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Felhasználó saját céljaira felhasználható-e. Felhasználó kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e.

 6. Rendelés menete

  1. Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket.

  2. Megrendelést e-mailben vagy telefonon keresztül lehet leadni.

  3. A megrendelés akkor válik élővé ha azt az ügyfélszolgálat telefonon/e-mailben visszaigazolja.

  4. Felhasználó utánvétes fizetéssel vagy előreutalással fizethet a megrendelt termékért.

 7. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

  1. Szolgáltató a megrendelést, leadásához képest 48 órán belül visszaigazolja. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Felhasználó ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

  2. Szolgáltató lehetőséget biztosít Felhasználónak, hogy rendelését módosítsa vagy visszavonja, amennyiben Felhasználó a rendelés teljesítésének megkezdéséig észreveszi és jelzi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Felhasználónak azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést Szolgáltató elérhetőségein írásban.

  3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem Felhasználó tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben Felhasználónak ez nem felel meg, elállhat a szerződéstől.

  4. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  5. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

 8. Elállás joga

  1. Felhasználó a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 8 munkanapon belül - figyelemmel a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet 4. §-ára - indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban Felhasználó nevének feltüntetésével Felhasználó saját költségén kell Szolgáltató címére visszajuttatnia. Szolgáltató Felhasználó által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.

  2. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Felhasználónak kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.

  3. Vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról Szolgáltató fénykép és videofelvételt készít. Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

  4. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor Felhasználó a csomagot átvette.

  5. Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében sem, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet Felhasználó utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.

 9. Garancia, jótállás

  1. A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Felhasználó kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: - elsősorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy Felhasználó választása szerint árengedményt ad, vagy Felhasználó a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

  2. A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

  3. Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését Szolgáltató követelheti Felhasználótól.

  4. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

 10. Panaszkezelés

  1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát Szolgáltató ÁSZF-ben megadott elérhetőségein közölheti.

  2. Szolgáltató a jelzett panaszt minden esetben kivizsgálja és Felhasználót tájkoztatja álláspontjáról.

  3. Szolgáltató célja olyan megoldást találni a panaszban jelzett esetleges problémára, ami Felhasználó megelégedésére szolgál, biztosítja a teljesítés megfelelő minőségét.

 11. Vegyes rendelkezések

  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.